top of page

About us

 

คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่ ก่อตั้งด้วยนิมิตรที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซู ในพระธรรม มัธธิว 28:18-20 สำเร็จ

 "พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่ เชื่อว่า ชีวิตคริสเตียนที่เป็นเหมือนถุงน้ำองุ่นใหม่ นั้น จะเป็นเหตุที่พระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือชีวิตคริสเตียน ทำให้ชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วย ชัยชนะ ในทุก ๆ ด้านของชีวิต

our pastors:
49627758_10156930188803670_7548929408162
Komaek Kawinakrathiti Ph.D
Prakaikul Kawinakrathiti

Senior Pastor

New Wine Bangkok

ศิษยาภิบาล คริสตจักรนำ้องุ่นใหม่

 

อาจารย์ ดร.คมเอก กวินอัครฐิติ 

สมรสแล้วกับ อาจารย์ ประกายกุล กวินอัครฐิติ มีบุตร 2 คน

ชื่อ น้องเอกอารยะ กวินอัครฐิติ และ น้องกวินธารา กวินอัครฐิติ

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร์ 3 รัฐบาล

 • คณะอนุกรรมาธิการ เทคโนโลยีและความก้าวหน้าใหม่ ๆ สภาผู้แทนราษฎร

 • รองเลขาธิการสมาคมพ่อค้าผ้าไทย

 • ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน ทวีปแอฟริกา ตะวันออก

 • อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ  BUSEM มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • วิทยากรด้านการตลาดและการสตาร์ทอัพ 

 • ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว 14 ปี

 • ประธานชมรมคริสเตียน จุฬาฯ 2 ปี

เกียรติประวัติ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 • ตัวแทนประเทศไทย ประชุม Entrepreneurship in Asia โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • ได้รับการคัดเลือก เป็น Incubatee โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง สวทช.

 • งานวิจัยร่วมได้รับ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2556

อาจารย์ ประกายกุล กวินอัครฐิติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ทำพันธกิจโลก ที่ ทวีปแอฟริกา ประเทศ เอธิโอเปีย และ เคนย่า เป็นเวลา 5 ปี

 • บุกเบิกงานคริสตจักรในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นเวลา 10 ปี

 • รับใช้พระเจ้าในงานพันธกิจในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเวลา 8 ปี

 • ตัวแทนประเทศไทย ในงานประชุม สตรีแอฟริกา 54 ประเทศ ไนโรบี เคนย่า

bottom of page